XCII sesja Rady Miasta Świnoujście: zaplanowana na 21 marca 2024

XCII sesja Rady Miasta Świnoujście: zaplanowana na 21 marca 2024

Nadchodząca XCII sesja Rady Miasta Świnoujście została zaplanowana na dzień 21 marca 2024 roku, w odpowiedzi na wniosek Prezydenta Miasta. Spotkanie, które odbędzie się w Miejskim Domu Kultury przy ulicy Wojska Polskiego 1/1 (sala 315), ma rozpocząć się o godzinie dziewiątej rano. Ogłoszenie o spotkaniu zostało przekazane przez Przewodniczącą Rady, Elżbietę Jabłońską.

Agenda spotkania obejmuje wiele punktów, które omawiają szeroki zakres kwestii. Pierwsze z nich odnosi się do spraw regulaminowych, a następnie będzie informacja Przewodniczącej Rady o kluczowych sprawach dotyczących rady i radnych w okresie międzysesyjnym. To będzie poprzedzało sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w tym samym okresie.

Następnie radni będą mieć możliwość składania interpelacji i zapytań zgodnie z ustawą. W dalszej części obrad planowane jest podjęcie uchwał zmieniających uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2024 oraz uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2024-2037.

Kolejne punkty będą dotyczyć podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świnoujście w 2024 roku, a także uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy.

Ostatnie dwa punkty porządku obrad to podjęcie decyzji o zawarciu umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony poza kolejnością na liście osób oczekujących na taki lokal oraz wyrażenie woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Miasto Świnoujście dotyczącego powierzenia przez Powiat Kamieński Gminie Miasto Świnoujście realizacji lokalnego transportu zbiorowego.